“ความปลอดภัย คือหัวใจของการทำงาน”

บริษัท แซน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดได้จัดฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ทางบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ คุณวฑัญญู ตั้งตระกูล วิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

Leave a Reply

UP