Exchangeable Head End Mills: Máy Phay có thể hoán đổi đầu cuối

Máy Phay có thể hoán đổi đầu cuối mang lại hiệu suất cao của một công cụ cứng chắc và hiệu quả chi phí của một công cụ lập chỉ mục. Một thân đầu đổi đơn có thể chứa nhiều loại đầu có thể hoán đổi để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng khác nhau.

Exchangeable Head End Mill
Exchangeable Head End Mill