ROLLOMATIC NP5

Máy mài CNC có thể kiểm soát giá trị lên đến ± 0,001 mm. và kiểm soát Chạy ra ở 0,002 mm.